Llyfrgell

Dogfennau DEG

Taflen Cymru Effeithlon

Taflen Cymru Effeithlon

Gwybodaeth ynglŷn â Rhaglen Cymru Effeithlon Llywodraeth Cymru

Cliciwch i lawrlwytho’r dogfennau:

Understanding, promoting and supporting community energy in rural Wales

thumbnail image of document 'understanding, promoting and supporting community energy in rural Wales'

Understanding, promoting and supporting community energy in rural Wales

Ar ddiwedd 2014, cyflwynodd DEG adroddiad i Bartneriaeth Economaidd Gwynedd yn seiliedig ar brosiect ymchwil gweithredu byr a gomisiynwyd gan Gyngor Gwynedd. Nod yr ymchwil oedd deall y sector yn well, pa gymorth oedd wedi gweithio’n dda a pha rwystrau y mae angen mynd i’r afael â nhw wrth ddarparu pecynnau cymorth yn y dyfodol.

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

Prosiect GAE

Project GAEProsiect GAE

Prosiect Ymchwil Gweithredu Cymunedol oedd Prosiect GAE yn edrych ar sut i fwyhau’r cyfleoedd a ddarperir gan y Fargen Werdd a’r Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni yng nghymunedau Gwynedd.

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

Ynni adnewyddadwy cymunedol: adolygiad o'r sefyllfa bresennol a phosibiliadau'r sector unigryw hwn

Ynni adnewyddadwy cymunedol: adolygiad o’r sefyllfa bresennol a phosibiliadau’r sector unigryw hwn

Bydd yr erthygl hon yn adolygu cyhoeddiadau academaidd rhyngwladol, polisi cyfredol, a sefyllfa gyfoes y sector ynni adnewyddadwy cymunedol yn Ewrop.

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

Canllawiau, Adroddiadau a Gwerthusiadau ynglŷn ag Ynni Cymunedol

Generate - Community Energy Guide

generate - community energy guide - coverGenerate – Community Energy Guide

Canllaw syml i ynni cymunedol.

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

Community Power Agency Australia - Community-owned Renewable Energy - A How To Guide

Community Power Agency Australia – Community-owned Renewable Energy – A How To GuideCommunity Power Agency Australia – Community-owned Renewable Energy – A How To Guide

Mae cymunedau ar draws Awstralia yn dod at ei gilydd i wneud y mwyaf o’u potensial ynni glân drwy sefydlu prosiectau solar, gwynt, bio-ynni ac ynni dŵr sy’n cynnwys pobl leol er budd pobl leol. Dyma arweiniad byr i ddechrau prosiect o’r fath yn eich cymuned eich hun.

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

Promoting Community Renewable Energy in a Corporate Energy World

Promoting Community Renewable Energy in a Corporate Energy World

Cydnabyddir fod ynni adnewyddadwy ar raddfa fechan sydd wedi eu datganoli ac sydd ym mherchnogaeth y gymuned yn nodwedd ddymunol o ddyfodol carbon isel, ond mae hynny’n wynebu ystod o heriau yng nghyd-destun systemau ynni confensiynol, canoledig. Mae’r papur hwn yn defnyddio fframweithiau trawsnewid i ymchwilio pam fod y Deyrnas Unedig wedi bod yn gyd-destun digroeso ar gyfer ynni adnewyddadwy sy’n eiddo i’r gymuned.

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

The Economic and Social Impact of Small and Community Hydro in Wales

The Economic and Social Impact of Small and Community Hydro in WalesThe Economic and Social Impact of Small and Community Hydro in Wales

Mae’r adroddiad hwn yn archwilio effeithiau economaidd a chymdeithasol cynlluniau ynni dŵr micro ar raddfa fach ac sydd ym mherchnogaeth y gymuned yng Nghymru. Y bwriad yw cyflwyno darlun ffeithiol o fanteision economaidd prosiectau ynni dŵr ar raddfa fach yng Nghymru.

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

Social and Economic Benefits of Community Energy Schemes

Social and Economic Benefits of Community Energy SchemesSocial and Economic Benefits of Community Energy Schemes

Mae’r adroddiad yn nodi nifer o’r manteision cymdeithasol ehangach sy’n cael eu darparu gan ynni adnewyddadwy cymunedol a’r ffordd orau o’u mesur a’u amlhau. Mae hefyd yn archwilio rhai o’r rhwystrau a wynebir gan ynni adnewyddadwy cymunedol.

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

Community Energy in Scotland: the Social Factors for Success

Community Energy in Scotland: the Social Factors for Success

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r ffactorau critigol sy’n sail i brosiectau llwyddiannus, er mwyn cynnig argymhellion am ffyrdd i helpu i ailadrodd a chynyddu ar y llwyddiant hwnnw.

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

Working with Off-Gas Rural Fuel Poor Households

Working with Off - Gas Rural Fuel Poor HouseholdsWorking with Off-Gas Rural Fuel Poor Households

Mae’r adroddiad hwn yn archwilio rhaglen Future of Rural Energy in Europ (FREE), rhaglen dair blynedd (2010-2013) a gynlluniwyd i helpu aelwydydd sydd mewn tlodi ynni mewn cymunedau gweledig, heb gyflenwad nwy yn Lloegr, yr Alban a Chymru, i leihau eu cymeriant ynni yn defnyddio dull sydd wedi ei arwain gan y gymuned. Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y rhaglen tair blynedd a fu’n weithredol yng Nghymru.

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

Community-led Responses to Climate Change

Community-led Responses to Climate Change

Mae’r adroddiad hwn a luniwyd yn 2012 yn amlinellu astudiaeth gwmpasu fer ar gyfer Cronfa’r Loteri Fawr. Cafodd ei gomisiynu i helpu i ddeall sut mae cymunedau yn cymryd rhan mewn ymateb i newid yn yr hinsawdd, er mwyn nodi rhai o’r rhwystrau y gall grwpiau eu hwynebu wrth ymateb yn effeithiol a’r cymorth sydd ei angen arnynt.

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

Climate Change, Justice and Vulnerability

Climate Change, Justice and Vulnerability

Mae’r adroddiad hwn a luniwyd yn 2011 yn rhoi canllaw i ddadansoddi’r gwendid cymdeithasol i newid yn yr hinsawdd. Er gwneud cryn ymdrech i ddeall y patrymau cyfredol a phatrymau’r dyfodol o ran amlygiad i beryglon, gwnaed llawer llai o ymdrech yn mynd i’r afael â ffactorau cymdeithasol, personol ac amgylcheddol sy’n gwneud pobl yn fwy neu’n llai agored i golledion o ran lles.

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

The Impact of Renewable Energy Farms on Visitors to Cornwall

The Impact of Renewable Energy Farms on Visitors to CornwallThe Impact of Renewable Energy Farms on Visitors to Cornwall

Comisiynwyd The South West Research Company Ltd. gan Good Energy i gynnal astudiaeth ymchwil annibynnol yn ystod haf 2013 i agweddau ymwelwyr â Chernyw tuag at ffermydd gwynt a solar yn y sir. Cynlluniwyd yr arolwg i ymchwilio i agweddau ymwelwyr tuag at ynni adnewyddadwy; i’r lefelau o ymwybyddiaeth ynglŷn ag ynni gwynt a ffermydd solar yng Nghernyw; ac i ba raddau y mae’r datblygiadau hyn yn effeithio ar fwynhad yr ymwelwyr o’u gwyliau a/neu eu parodrwydd i ymweld eto yn y dyfodol.

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

Beyond Utility 2.0 to Energy Democracy

Beyond Utility 2.0 to Energy DemocracyBeyond Utility 2.0 to Energy Democracy

Pam y dylai trawsnewidiad technolegol yn y busnes trydan ddatgloi trawsnewidiad economaidd sy’n rhoi grym i bobl.

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

Polisi a Strategaeth

Energy Wales: A Low Carbon Transition Delivery Plan

energy wales low carbon transition delivery planEnergy Wales: A Low Carbon Transition Delivery Plan

Mae’r Cynllun Cyflawni hwn yn dangos sut y bydd Llywodraeth Cymru yn datblygu’r cynigion a nodir yn Ynni Cymru: Newid Carbon isel. Cyhoeddwyd y cynllun ym mis Mawrth 2012, ac mae’n nodi uchelgais Llywodraeth Cymru i fanteisio’n llawn ar y newid i economi carbon isel gyda’r nod o sicrhau dyfodol cyfoethocach, mwy cadarn a chynaliadwy i Gymru.

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

DECC Community Energy Strategy: Full Report

DECC Community Energy Strategy: Full Report

Strategaeth Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer ynni cymunedol ers mis Ionawr 2014

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

Community Energy Finance Roundtable: Final Report and Recommendations to the Secretary of State for Energy and Climate Change and the Minister for Civil Society

Community Energy Finance Roundtable: Final Report and Recommendations to the Secretary of State for Energy and Climate Change and the Minister for Civil Society

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r argymhellion a ddaw o waith y Community Energy Finance Roundtable ers cyhoeddi Strategaeth Ynni Cymunedol y Llywodraeth ym mis Ionawr 2014.

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

OFGEM Non-traditional business models: Supporting transformative change in the energy market

OFGEM Non-traditional business models: Supporting transformative change in the energy market

Mae rhai newydd-ddyfodiaid i’r farchnad ynni yn defnyddio modelau busnes anhraddodiadol. Nod OFGEM wrth gyhoeddi’r papur hwn yw i ymgysylltu â sefydliadau sy’n defnyddio Modelau Busnes Anhraddodiadol, eu cefnogwyr a’u rhanddeiliaid er mwyn mynd ati gyda’i gilydd i feithrin dealltwriaeth o’u cymhellion, a’r manteision a’r risgiau i ddefnyddwyr. Yn y pen draw mae gennym ddiddordeb yn eu potensial i drawsnewid y farchnad ynni ac yn sut y gall rheoleiddio effeithio arnynt yn awr ac yn y dyfodol.

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

Changing the future of energy: civil society as a main player in renewable energy generation

Changing the future of energy: civil society as a main player in renewable energy generation

Astudiaeth Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop a wnaed yn 2015 o swyddogaeth cymdeithas sifil wrth weithredu Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy’r Undeb Ewropeaidd

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

World Future Council - How to Achieve 100% Renewable Energy - Policy Handbook

howto achieve 100% renewable energy - handbookWorld Future Council – How to Achieve 100% Renewable Energy – Policy Handbook

Mae trawsnewidiad yn mynd rhagddo sydd ar fin gwella ansawdd bywyd miliynau, lleihau allyriadau nwyon tŷ-gwydr niweidiol, a bod o gymorth i lunio byd sy’n fwy cyfiawn tuag at genedlaethau’r presennol a chenedlaethau’r dyfodol. Mae’r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o rai o’r arloeswyr cynnar sy’n arwain y ffordd tuag at ddyfodol o’r fath.

Cliciwch i lawrlwytho’r ddogfen hon.

 

Gwefan gan WP Websites Wales.