Prosiectau

DEG infographic

Inffograffig DEG – cliciwch i helaethu

Cymru Effeithlon

Mae consortiwm o sefydliadau lleol wedi cael contract gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cyngor ar effeithlonrwydd adnoddau i sefydliadau a chyrff cymunedol ledled Cymru. Brand y cynllun yw Cymru Effeithlon.

Mae DEG yn rhan o’r consortiwm hwn a chawn ein galw yn Rheolwr Cleientiaid Rhanbarthol ar gyfer y gwasanaeth cymorth cymunedol. Mae’r rhanbarth yr ydym ni’n gyfrifol amdano yn cynnwys Gwynedd, Ynys Môn, Conwy a Sir Ddinbych.

Diben y Rheolwr Cleientiaid Rhanbarthol yw helpu grwpiau cymunedol i ddynodi cyfleoedd i ddefnyddio llai o ynni a dŵr neu gynhyrchu llai o wastraff. Gwneir hyn yn bennaf drwy:

 • Ymweld â’r gymuned i gynnal asesiad o’r cyfleoedd
 • Ysgrifennu adroddiad ar yr asesiad ar gyfer y gymuned
 • Nodi’r angen am arbenigedd technegol penodol
 • Gweithio ochr yn ochr â staff Llywodraeth Cymru i ddod o hyd i’r arbenigedd hwn.

Y nod yw cefnogi grwpiau cymunedol i sefydlu mesurau effeithlonrwydd a dechrau rhoi’r manteision ar waith, cyn symud ymlaen at gamau effeithlonrwydd adnoddau ychwanegol.

Caiff astudiaethau achos o’r grwpiau yr ydym wedi eu cefnogi eu llwytho yma cyn bo hir.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn ag effeithlonrwydd ynni, gwastraff neu ddŵr, lawrlwythwch y daflen hon, ffoniwch linell gymorth Cymru Effeithlon ar 0300 123 2020 neu ewch i’r wefan yn www.cymrueffeithlon.llyw.cymru.

Resource Efficient Wales logo

Adfywio Cymru

Renew Wales logo

Mae DEG yn gweithio’n agos gydag Adfywio Cymru ar nifer o’n prosiectau. Mae Adfywio Cymru yn darparu cefnogaeth cymheiriaid ar gyfer grwpiau cymunedol sy’n mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yng Nghymru. Mae DEG yn sefydliad lletyol ar gyfer mentoriaid y rhaglen.

Gallwch ddarganfod mwy am Adfywio Cymru yn www.adfywiocymru.org.uk.

A gallwch weld mwy ar brosiectau ar y cyd a gynhaliwyd yn Llanberis yma ac yn Llanrwst yma.

Rhwydwaith Ynni Cymunedol Gogledd Orllewin Cymru

DEG members at a river in Wales

Rhwydwaith Ynni Cymunedol Gogledd Orllewin Cymru yw sylfaen llawer o waith DEG. Dyma lle rydym yn casglu’r wybodaeth sy’n rhoi cyfeiriad i’n gwaith ac yn ei lywio, ac o’r Rhwydwaith y daw’r rhan fwyaf o’r cyfranogwyr ar gyfer ein digwyddiadau a’n hymchwil. Mae’r Rhwydwaith yn rhoi dilysrwydd i’n llais pan ydym yn siarad am ynni cymunedol yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Aeth DEG, ynghyd â phartneriaid o Ynni’r Fro, Cyngor Gwynedd, Menter Iaith Conwy, a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ati i sefydlu rhwydwaith ar gyfer grwpiau ynni cymunedol yng ngogledd orllewin Cymru yn 2013. Grŵp llac heb ei ariannu yw’r rhwydwaith o tua 15 o grwpiau sydd â diddordeb mewn datblygu prosiectau ynni cymunedol a chaiff ei gynnal drwy gyfrwng grŵp e-bost a digwyddiadau sy’n cael eu gweinyddu gan DEG.

 

Ynys Ynni Cymunedol

energy conference

Mae DEG yn rhan o’r gynghrair strategol hon o randdeiliaid ar Ynys Môn gan weithredu fel rhan o Raglen Ynys Ynni, serch na chawn ein hariannu na chael fawr ddim mewnbwn gan Ynys Ynni. Roedd DEG yn darparu ysgrifenyddiaeth i’r grŵp am gyfnod yn 2014 cyn trosglwyddo’r ysgrifenyddiaeth i swyddog lleol Ynni’r Fro.

Pwrpas y grŵp ers y dechrau yw ennyn rhagor o ddiddordeb mewn ynni cymunedol ar Ynys Môn. Yr uchafbwynt oedd y Pythefnos Ynni Cymunedol yn 2014 pan drefnodd DEG, mewn partneriaeth â Menter Môn, ddigwyddiad a fynychwyd gan fwy na 100 o ymgyrchwyr cymunedol lleol. Gallwch weld ychydig o’r digwyddiad ar wefan y Penwythnos Ynni Cymunedol yma.

Digwyddiadau

renewable energy conferenceFel ffordd o hyrwyddo ynni cymunedol mae DEG wedi darparu nifer o ddigwyddiadau ar gyfer ein rhwydwaith ac eraill sydd â diddordeb mewn ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni. Mae’r pynciau a drafodwyd yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i Ynni Dŵr
 • Datblygu Ynni Cymunedol
 • Cyllid Amgen
 • Gweithredu Cymunedol yn Erbyn Newid yn yr Hinsawdd
 • Inswleiddio Waliau Allanol
 • Cyflenwi Lleol
 • Ymweliadau Astudio i weld datblygiadau ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni

Ffrwyth cydweithio gyda phartneriaid megis Cyngor Gwynedd, Prifysgol Bangor, Adfywio Cymru, Ynni Cymunedol Cymru a Profiad Ni oedd llawer o’r digwyddiadau hyn. Os hoffech chi fod yn bartner i DEG mewn digwyddiad yng Ngogledd Orllewin Cymru cysylltwch â ni.

Siarad

Grant Peisley speaking on Radio Cymru

Mae DEG wedi cael ein gwahodd i siarad mewn nifer o ddigwyddiadau ynglŷn ag ynni cymunedol yn ardal wledig gogledd orllewin Cymru, ac ynglŷn â mentrau cymunedol a chymunedau cynaliadwy’n fwy cyffredinol.

Darparom yr astudiaethau achos lleol yn nigwyddiad y Rhwydwaith Arloesi Gwyrdd, Creu ar y Cyd yr Economi Werdd, gan siarad ochr yn ochr â The Green Economy Coalition, The New Economics Foundation a Chynnal Cymru ac rydym wedi siarad yn Iwerddon yn y digwyddiad New Approaches to Community Development a gynhaliwyd yn Dunhill Ecopark dan nawdd Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge (Waterford).

Mae DEG hefyd wedi bod yn gwneud gwaith ar y cyfryngau, gan ddarparu mewnbwn i Radio Cymru a Radio Wales. Croesewir ymholiadau gan y cyfryngau.

Cysylltwch â ni os hoffech i DEG siarad yn eich digwyddiad.

Ymchwil

Un o brif elfennau cenhadaeth DEG yw rhannu arferion gorau a dysg. Hefyd, mae DEG yn credu yn yr angen i ddarparu tystiolaeth o’r effaith y mae ynni cymunedol yn ei gael yn lleol. I‘r perwyl hwn, rydym yn cynnal ymchwil er mwyn darparu gwybodaeth i’n partneriaid.

Cysylltwch â ni os hoffech chi weithio gyda DEG ar brosiect ymchwil.

Deall, hyrwyddo a chefnogi ynni cymunedol yn y Gymru wledig

thumbnail image of document 'understanding, promoting and supporting community energy in rural Wales'Ar ddiwedd 2014, cyflwynodd DEG adroddiad i Bartneriaeth Economaidd Gwynedd yn seiliedig ar brosiect ymchwil gweithredu byr a gomisiynwyd gan Gyngor Gwynedd.
Buom yn casglu arolygon, yn cynnal cyfweliadau a grwpiau ffocws i gasglu safbwyntiau a phrofiadau grwpiau cymunedol i ddeall y sector yn well, i ddeall pa gymorth sydd wedi gweithio’n dda, a pha rwystrau y mae angen mynd i’r afael â nhw wrth ddarparu pecynnau cymorth yn y dyfodol.

Fe wnaethom ddarganfod fod pump o’r grwpiau ynni cymunedol mwyaf datblygedig yng Ngwynedd yn bwriadu gwneud buddsoddiad a ddeuai i gyfanswm o fwy na £5 miliwn i ddatblygu eu prosiectau. Byddai’r buddsoddiad hwnnw’n golygu cyfanswm incwm o dros £600 mil y flwyddyn yn uniongyrchol i’r cymunedau dan sylw. O’i gyfuno ag arbedion posibl o gynlluniau effeithlonrwydd ynni gan y grwpiau hyn mae’r adenillion yn cynyddu i £1.1 miliwn bob blwyddyn.

Y meysydd pwysicaf i fynd i’r afael â nhw o ran y cymorth sydd ei angen a amlygwyd gan grwpiau yng Ngwynedd oedd:

 • Cyfyngiadau ar amser gwirfoddolwyr
 • Cymhlethdod cynhenid prosiectau ynni cymunedol
 • Yr arbenigedd sy’n ofynnol o fewn grwpiau ynni cymunedol

Gallwch lawrlwytho crynodeb o’r ymchwil, gan gynnwys argymhellion ar gyfer rhaglenni cymorth ar gyfer y dyfodol yn y llyfrgell yma.

Mynediad at Radd Meistr

Access to Masters logoMae DEG wedi bod yn gweithio gyda rhaglen Mynediad at Radd Meistr Prifysgol Bangor. Mae’r rhaglen wedi darparu myfyrwyr gradd Meistr i DEG sydd wedi datblygu ein map o Ynni Cymunedol Gogledd Orllewin Cymru ac wedi cynnal ymchwil i ddichonoldeb gwerthu ynni adnewyddadwy sy’n eiddo i’r gymuned mewn modd cyfun.

Gallwch weld ein Map o Ynni Cymunedol Gogledd Orllewin Cymru yma ac rydym yn gobeithio ychwanegu crynodeb o’r ymchwil at ein llyfrgell yn fuan.

Prosiect GAE

Project GAEProsiect Ymchwil Gweithredu Cymunedol oedd Prosiect GAE yn edrych ar sut i fwyhau’r cyfleoedd a ddarperir gan y Fargen Werdd a’r Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni yng nghymunedau Gwynedd.

Diben y prosiect oedd cydweithio gyda nifer o sefydliadau gan weithio’n agos o fewn eu cymunedau i ddeall mwy am y rhesymau dros berfformiad gwael y Fargen Werdd a’r Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni yn yr ardaloedd hyn, a nodi pa gamau allai wella’r sefyllfa.

Comisiynwyd DEG gan Grŵp Cynefin i gynllunio prosiect a gâi ei gyflawni gan Y Dref Werdd, Ynni Llŷn a Wardeiniaid Ynni Cymdeithas Tai Eryri mewn pedair ardal Cymunedau yn Gyntaf yng Ngwynedd.

Tynnodd yr ymchwil sylw at rhai rhwystrau canfyddedig sylweddol a oedd yn rhwystro rhagor o effeithlonrwydd ynni, gan gynnwys cost a diffyg gwybodaeth ddibynadwy.
Gallwch lawrlwytho’r adroddiad llawn yn y llyfrgell.

Ymgynghori

Mae’r DEG yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ymgynghori i helpu cymunedau a phartneriaid eraill i gyflawni eu nodau. Rhoddir rhai enghreifftiau isod:

GIFT logoGreen Innovation Future Technologies

Darparodd DEG amrywiaeth o wasanaethau i brosiect Prifysgol Bangor a oedd yn cynnwys gweithio gyda chwmnïau ynni adnewyddadwy i annog rhwydweithio a chydweithio. Roedd hyn yn cynnwys hwyluso ymweliadau astudio a chyfarfodydd.

Rhaglen Gymorth Ynni Adnewyddadwy

Welsh government logoGofynnodd Llywodraeth Cymru i DEG ddefnyddio ein profiad gyda grwpiau ynni cymunedol gwledig i gyfrannu at ddylunio eu rhaglen newydd i ddarparu cymorth ynni adnewyddadwy. Rhoddodd hyn gyfle i ni gyfrannu gwybodaeth a gasglwyd o Rwydwaith Ynni Cymunedol Gogledd Orllewin Cymru.

 

 

Gwefan gan WP Websites Wales.