Ynglyn â DEG

DEG members at a river in Wales

Pwy rydym ni

Menter gymdeithasol yw DEG sy’n cefnogi gwaith a wneir gan gymunedau ar draws gogledd-orllewin Cymru i helpu’r ardal i ymdopi’n well â’r cynnydd parhaus ym mhrisiau tanwyddau ffosil ac i wella’r amgylchedd naturiol.

Beth rydym ni’n gwneud

Mae gwaith DEG yn rhoi’r wybodaeth, yr uchelgais a’r hyder i gymunedau afael yn eu dyfodol drwy brosiectau fel:

 • Defnyddio llai o ynni, lleihau’r gost a dibyniaeth pobl ar danwyddau anghynaladwy
 • Cryfhau’r economi leol
 • Cynhyrchu trydan a gwres cynaladwy

Mae DEG yn hwyluso rhwydwaith o grwpiau ynni cymunedol yng Ngwynedd, Môn a Chonwy ac yn cynnal digwyddiadau i gysylltu cymunedau, rhannu sgiliau a phrofiadau a chydlynu’r sector ynni cymunedol lleol.

Mae DEG yn dweud wrth bobl beth sy’n bosibl, beth a weithiodd yn dda mewn rhannau eraill o’r ardal ac arferion gorau gan grwpiau ynni cymunedol ar draws Prydain.  Gallwn helpu i:

 • Ddod o hyd i gyfleoedd ar gyfer eich cymuned
 • Cael pobl i gymryd rhan
 • Cynllunio a datblygu prosiectau
 • Cael gafael ar arbenigedd
 • Codi arian i wneud i brosiectau ddigwydd.

Gweledigaeth a gwerthoedd

Mae gwaith DEG wedi’i angori gan ein gweledigaeth a’u gwerthoedd:

Gweledigaeth

Gwelwn ogledd-orllewin Cymru fel casgliad o economïau lleol, bywiog a chysylltiedig yn cydweithio i greu mantais o’n treftadaeth naturiol.

Gwerthoedd

 1. Credwn y bydd ail-greu’r economi’n un fwy lleol yn ei gwneud yn llai agored i niwed o brisiau ynni uwch ac yn rhoi mwy o bŵer i ni greu’r byd yr ydym eisiau ei weld.
 2. Cyfrannwn at helpu cymunedau i gryfhau, dod yn fwy gwydn ac yn fwy hunangynhaliol drwy gynhyrchu a defnyddio eu hynni eu hunain yn fwy effeithlon.
 3. Credwn fod amgylchedd naturiol cynaladwy, creu cyfleoedd gwaith, a’r iaith Gymraeg a’i diwylliant yn bethau cysylltiedig.
 4. Rydym am i bobl deimlo’n hyderus y medrant gyfrannu at greu gweledigaeth bositif o’r dyfodol, a gweithio gyda’i gilydd i’w chyflawni.
 5. Rydym yn hyrwyddo dull cydweithredol lle mae pobl a chymunedau’n cydnabod eu cysylltiad ac yn cefnogi ei gilydd drwy rannu sgiliau ac adnoddau er budd pawb.
 6. Rydym yn ceisio deall a gweithio ochr yn ochr â chymunedau i ddod o hyd i atebion sy’n iawn iddyn nhw ac sy’n gadael gwaddol o sgiliau, gwybodaeth a gallu.

 

 

Gwefan gan WP Websites Wales.