Ynglyn â DEG

The DEG team on the beach at Dinas Dinlle

Ynglyn â DEG

Pwy rydym ni

Menter gymdeithasol sydd wedi ennill sawl gwobr yw DEG sy’n cefnogi gweithredu cymunedol ar hyd a lled gogledd orllewin Cymru. Rydym yn ymdrechu i gynyddu gallu ein hardal i ddelio gyda’r cynnydd yng nghost tanwydd ffosil, ac i wella ein amgylchedd naturiol a symud tuag at gymunedau di-garbon.

Beth rydym ni’n gwneud

Mae ein gwaith yn rhoi hyder, gwybodaeth ac uchelgais i gymunedau gymryd perchnogaeth o’u dyfodol trwy brosiectau fel:

• Lleihau’r defnydd o ynni, costau tanwydd a dibyniaeth ar danwydd anghynaliadwy
• Cryfhau’r economi leol
• Cynhyrchu trydan a gwres cynaliadwy

Mae DEG yn hwyluso gweithredu arfer gorau trwy gynnal digwyddiadau sy’n cysylltu cymunedau ac yn annog dysgu, rhannu sgiliau a phrofiadau.

Mae DEG yn darparu gwybodaeth am yr hyn sy’n bosibl, yr hyn a gyflawnwyd mewn mannau eraill yn ein hardal ac arfer gorau gan grwpiau ynni cymunedol ledled Prydain. Gallwn helpu gyda:

• Nodi cyfleoedd i’ch cymuned
• Cael pobl i gymryd rhan
• Cynllunio a datblygu prosiectau
• Cyrchu arbenigedd
• Codi cyllid i wneud i brosiectau ddigwydd

Gweledigaeth a gwerthoedd

Mae gwaith DEG yn seiliedig ar ein gweledigaeth a’n gwerthoedd:

Gweledigaeth

Rydym yn gweld gogledd orllewin Cymru fel casgliad o economïau lleol bywiog, cysylltiedig sy’n cydweithredu i elwa o fuddion ein treftadaeth naturiol.

Gwerthoedd

  1. Credwn y bydd ail-leoleiddio ein heconomïau yn ein gwneud yn llai agored i brisiau ynni cynyddol ac yn rhoi mwy o bwer inni greu’r byd yr ydym ei eisiau.
  2. Rydym yn cyfrannu at gymunedau yn dod yn gryfach, yn fwy hunangynhaliol ac yn gydnerth trwy gynhyrchu eu hynni eu hunain a’i ddefnyddio’n effeithlon.
  3. Rydym yn gweld cynaladwyedd yr amgylchedd naturiol, cyflawni cyfleoedd cyflogaeth a’r iaith a diwylliant Cymraeg yn gysylltiedig â’i gilydd.
  4. Rydym am i bobl deimlo’n hyderus y gallant gyfrannu at greu gweledigaeth gadarnhaol ar gyfer y dyfodol a chydweithio i’w gyflawni.
  5. Rydym yn hyrwyddo dull cydweithredol lle mae unigolion a chymunedau yn cydnabod eu cydgysylltiad ac yn cefnogi ei gilydd trwy rannu sgiliau ac adnoddau er budd pawb.
  6. Rydym yn ceisio deall a gweithio ochr yn ochr â chymunedau i nodi atebion sy’n iawn iddyn nhw, gan adael etifeddiaeth barhaol o sgiliau, gwybodaeth a gallu.

    Cliciwch yma i ddarllen ein Datganiad Preifatrwydd.

Tîm DEG

Phil McGrath
Rheolwr Datblygu Prosiect Cyd Ynni

Phil yw’r Rheolwr Datblygu prosiect Cyd Ynni, ac yn arwain ar gefnogi’r consortiwm wrth ddatblygu prosiectau newydd. Mae ganddo gefndir gwaith amrywiol o fewn y maes rheoli prosiectau, gan gynnwys gwaith datblygu prosiectau cyfalaf yng Nghaernarfon, megis sinema newydd yn Galeri, orsaf newydd Rheilffordd Ffestiniog a 19 uned busnes yn Cei Llechi. Mae gan hefyd Phil cefndir rheoli contractau a chaffael mewn gorsafoedd pŵer yn yr ardal. Mae Phil yn gwirfoddoli’n trefnu Gŵyl Fwyd Caernarfon ac efo diddordeb mewn ieithoedd, chwarae gitar a mynd ar ei fwrdd padlo gyda’i blant.

phil@deg.cymru

Guto Brosschot
Swyddog Effeithlonrwydd Ynni

Ymunodd Guto â thim DEG fel Cynghorwr Ynni Lleol dros Lŷn gyda’r dasg o brofi ymarferoldeb Clwb Ynni Lleol yn yr ardal.

Yn dilyn hynny bu’n gweithio ar brosiect Cymunedau Cynaliadwy Cymru, gan berfformio arolygon ynni a darparu cyngor effeithlonrwydd ynni wedi’i deilwra i dros 40 o adeiladau cymunedol ar draws Gwynedd, Ynys Môn a Chonwy. Erbyn hyn mae’n gweithio fel un hanner o dîm Cyd Ynni fel Swyddog Datblygu.

Fel DEA ac NDEA (Domestic- a Non-Domestic Energy Assessor), mae Guto yn arwain ar ein Gwasanaeth Ôl-ffitio yn cynorthwyo pobl i ddatgarboneiddio eu cartrefi.

guto@deg.cymru

Grant Peisley
Cyfarwyddwr

Entrepreneur cymdeithasol, ymarferydd lleoliaeth ac ymgynghorydd cymunedau cynaliadwy. Mae Grant hefyd yn un o gyfarwyddwyr Ynni Cymunedol Cymru, YnNi Teg, Ynni Newydd. Mae Grant yn gweinyddu gweithrediadau DEG, yn rhannu dysgu ar draws prosiectau ac yn gyffredinol yn ceisio dod o hyd i ffyrdd newydd o wneud pethau’n well i gymunedau Cymru a phawb sy’n byw ynddynt. Dyddiau yma, mae’n treulio’r rhan fwyaf o’i amser yn sefydlu prosiect GwyrddNi.

grant@deg.cymru

Lowri Hedd Vaughan
Hwylusydd Cymunedol ar Weithredu Hinsawdd

Lowri ydi Hwylusydd Gweithredu Hinsawdd Cymunedol prosiect GwyrddNi ar gyfer ardal Llanberis. Mae ei hanes gyrfa yn amrywiol ar draws gwasanaethau cyhoeddus gofal cymdeithasol, addysg a hyfforddiant ac yn fwy diweddar yn rhedeg menter gymdeithasol lletygarwch a fferm biodeinameg. Mae ganddi ddiddordeb arbennig yn y rhyngwyneb a photensial trawsnewidiol rhwng adfywio cymunedol ac ecolegol. Mae ganddi dri o feibion ac yn mwynhau barddoni, cerddoriaeth, nofio gwyllt, dringo ac yn astudio MSc mewn Cynaladwyedd ac Addasu yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen.

lowri@deg.cymru

Nina Bentley
Hwylusydd Cymunedol ar Weithredu Hinsawdd

Nina yw ein Hwylusydd Cymunedol GwyrddNi ym Mro Ffestiniog. Mae hi wedi byw mewn llawer o wahanol gymunedau yn y DU a ledled y byd. Ei chyflogaeth flaenorol oedd yn gweithio yn Rhydychen gydag oedolion digartref ac mewn cartrefi bregus fel gweithiwr cymorth. Gan adael Rhydychen am Gymru, mae Nina yn fam i ddau o blant, ac aeth ati i adnewyddodd rhai adeiladau, adeiladodd gaban pren i fyw ynddo, a meithrinodd angerdd am gynaliadwyedd gwell o’r ddaear. Yn ddiweddar, mae hi wedi gweithio gydag Y Dref Werdd ar ymatebion brys ac adferiad i Covid yn y gymuned.

nina@deg.cymru

Chris Roberts
Hwylusydd Cymunedol ar Weithredu Hinsawdd

Chris yw Hwylysydd Cymunedol GwyrddNi yn Dyffryn Ogwen . Mae’n edrych ymlaen i gyfarfod a sgwrsio hefo gymaint o bobl a phosib yn y Dyffryn am newid hinsawdd a beth yw eu barn am y ffordd ymlaen yn sgil yr argyfwng presennol cyn mynd ymlaen i gynnal cynulliad hinsawdd mwy ffurfiol. Cyn cychwyn hefo DEG roedd Chris yn swyddog ymchwil gyda Cyngor Gwynedd ac mae’n rhan o’r criw sydd yn trefnu Gŵyl Arall yn Caernarfon.

chris@deg.cymru

Casia William

Casia Wiliam
Swyddog Cyfathrebu Cymunedol

Casia yw Swyddog Cyfathrebu Cymunedol prosiect GwyrddNi. Mae’n gweithio gyda gweddill y tîm i sicrhau bod GwyrddNi yn brosiect sy’n cyrraedd pawb o fewn eu cymunedau, ac yn derbyn cyhoeddusrwydd cenedlaethol. Cyn ymuno â DEG bu Casia’n gweithio fel Rheolwr Cysylltiadau Allanol i’r elusen Disasters Emergency Committee, gan arwain ar y gwaith cyfathrebu a sefydlu partneriaethau ledled Cymru. Cyn hynny bu’n gweithio fel Swyddog y Wasg a Chyfathrebu yn Oxfam Cymru am bum mlynedd. Pan nad yw’n gweithio mae’n brysur yn magu dau o hogia bach ac yn ysgrifennu barddoniaeth a llyfrau i blant.

casia@deg.cymru

Dafydd Rhys
Hwylusydd Cymunedol ar Weithredu Hinsawdd

Dafydd yw’n Hwylusydd Cymunedol Weithredu Hinsawdd ar gyfer GwyrddNi ym Mhen Llŷn. Dafydd yw Hwylysydd Cymunedol mudiad newid hinsawdd Gwyrddni ym Mhen Llŷn. Mae’n edrych ymlaen i ddod a gwahanol leisiau at ei gilydd i gyd-ddeall heriau newid hinsawdd cyd-ddychmygu dyfodol carbon isel a bod yn greadigol a dyfeisgar wrth fapio’r llwybrau i gyrraedd yno. Fel Daearyddwr ac Addysgwr mewn sawl sector addysg roedd gan Dafydd ddiddordeb penodol mewn datblygu cwricwlwm lle roedd lle creiddiol i ymgysylltu democrataidd, materion cyfoes, mentergarwch, datrys problemau ac ymwybyddiaeth o gymuned, yr amgylchedd a gwerthoedd cydweithredol. Bu ynghlwm hefyd i ddatblygu nifer o fentrau cymunedol a chydweithredol yn y diwydiannau creadigol, cyhoeddi a cherddoriaeth. Roedd yn un o sylfaenwyr Gŵyl Pesda Roc a Chwmni Cytgord, yn reolwr (ac aelod presenol) ar Maffia Mr Huws  – a bu’n rhedeg Caban Preswyl am nifer o flynyddoedd.

dafydd@deg.cymru

Grug Muse
Hwylusydd Cymunedol ar Weithredu Hinsawdd

Mae Grug yn hwylusydd cymunedol ar newid hinsawdd yn ei bro enedigol, Dyffryn Nantlle. Graddiodd mewn gwleidyddiaeth yn Mhrifysgol Nottingham, gan dreulio cyfnodau yn y Weriniaeth Tsiec, Sbaen a’r Unol Dalaethiau. Mae hi’n awdur a golygydd, ac wrthi’n cwblhau traethawd PhD ar len taith. Cyn cychwyn gyda DEG bu’n gweithio fel swyddog prosiect i’r Urdd ar Brosiect Pleidlais 16/17. Mae hi’n mwynhau rhedeg, nofio, beicio, gwnïo ac argraffu leino.

grug@deg.cymru

Sara Ashton-Thomas
Swyddog Addysg, Ymgysylltu ac Allgymorth

Sara yw’r Swyddog Addysg, Ymgysylltu ac Allgymorth GwyrddNi. Bydd hi’n gweithio gyda gweddill y tîm i adeiladu cyfleoedd dysgu i waith y prosiect. Cyn ymuno a DEG fu Sara’n gweithio mewn amryw rôl ar y ffin rhwng cynaliadwyedd, yr amgylchedd, cymuned, a dysgu. Mae’n angerddol am botensial bobl yn dod at ei gilydd i greu dyfodol ffyniannus a chynaliadwy ar y blaned yma, ac wrth ei bodd yn hwyluso cyfleoedd ar gyfer hyn. Pan nad yw’n gweithio mae’n brysur yn magu ei phlant a chyfrannu at ei chymuned. Mae’n mwynhau bod tu allan, yn enwedig yn y coed ac ar y mynydd. 

sara@deg.cymru